Положення про постійні комісії

УКРАЇНА
Харківська область
Нововодолазький район
Нововодолазька селищна рада
РІШЕННЯ
І сесії
VI скликання 9 листопада 2010 року № 3Про утворення постійних комісій
Нововодолазької селищної ради.
 
 Нововодолазька селищна рада ВИРІШИЛА:
 
Утворити постійні комісії селищної ради:
 
1.    Постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів.
2.    Постійна   комісія   з   питань  депутатської  діяльності, законності і правопорядку.
3.    Постійна комісія з питань розвитку соціальної сфери.
4.    Постійна   комісія   з   питань   житлово - комунального   господарства, навколишнього середовища та з земельним питань.
 

Селищний голова                         підпис                                   О.С.ЄСІН 

УКРАЇНА
Харківська область
Нововодолазький район
Нововодолазька селищна рада
РІШЕННЯ
І сесії
VI скликання    .
9 листопада 2010 року №      4


Про затвердження Положення про постійні комісії
Нововодолазької селищної ради VI скликання.
 
 
Нововодолазька селищна рада ВИРІШИЛА:
 
Затвердити Положення про постійні комісії Нововодолазької селищної ради VI скликання (додається).


 Селищний голова                        підпис                                    О.С.ЄСІН
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням І сесії Нововодолазької
селищної ради VI скликання

9 листопада 2010 року
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО    ПОСТІЙНІ    КОМІСІЇ НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ VI СКЛИКАННЯ


І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.  Порядок  діяльності  комісій  Нововодолазької селищної ради,  їх посадових      осіб      визначається      законом      України      „Про      місцеве самоврядування    в    Україні",    іншими    нормативно-правовими    актами України, даним Положенням.
2. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
3.  Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
4.  До     складу     постійних     комісій     не     можуть     бути     обрані селищний голова, секретар селищної ради.
5.  Постійні комісії будують свою роботу на принципах законності, гласності,   рівноправності   та   вільного   колективного   обговорення   при вирішенні питань.
6.  Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному  законом,   мають  право  отримувати   від  керівників  органів, підприємств,   установ,   організацій   та  їх   філіалів   і   відділень  необхідні матеріали і документи.
7.   Організація роботи постійної комісії ради покладається на головукомісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.  У разі відсутності    голови    комісії   або    неможливості    ним    виконувати    свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
8.   Засідання  постійної комісії скликається  в міру необхідності  і  є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
9.  За   результатами   вивчення   і   розгляду   питань   постійні   комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються секретарем  комісії.  Протоколи засідань  комісії підписуються головою  і секретарем комісії.
10. Рекомендації    постійних    комісій    підлягають    обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
11. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради  може  створювати  підготовчі  комісії і  робочі  групи  з  залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до
відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням   ради,   її   голови,   секретаря   селищної   ради   розглядатися постійними    комісіями    спільно.    Висновки    і    рекомендації,    прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
12.    Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
13.    Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій координує голова селищної ради.
14.    Перелік,   функціональна   спрямованість   і   порядок   організації роботи  постійних  комісій  визначаються  Регламентом  селищної ради  та даним Положенням.
Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування і діють у відповідності із діючим законодавством.

II. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
  • 1.    Постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів.
  • 2.    Постійна   комісія   питань   депутатської   діяльності, законності і правопорядку.
  • 3.    Постійна комісія з питань розвитку соціальної сфери.
  • 4.    Постійна   комісія   з   питань   житлово - комунального   господарства, навколишнього середовища та з земельних питань.
III. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1. Основними функціями постійних комісій є:
- за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
-    постійні   комісії  попередньо   розглядають   кандидатури   осіб,   які пропонуються для обрання,  затвердження,  призначення  або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
-    за дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників,  а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної ради.
-    постійні   комісії   при   вирішенні   питань,   які   належать   до   їх компетенції,    взаємодіють    з    постійними    комісіями    районної    ради, відповідними відділами, управліннями та об'єднаннями громадян.
2. Постійні комісії мають право:
-    у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом,    отримувати    від    керівників    органів,    підприємств,    установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи;
-    вносити   пропозиції  щодо   порядку  денного   пленарних  засідань селищної ради;
-    скликати сесію ради у передбачених законодавством випадках.

  • Постійна комісія з питань планування бюджету і фінансів.

-    розглядає   проект   селищного   бюджету,   а   також   звіти   про   його виконання, зміни до бюджету та готує висновки та рекомендації по цим питанням.
-    попередньо    обговорює    програму    соціально    -    економічного   та культурного розвитку селища, цільових програм з інших питань, звіти про їх виконання, вносить свої пропозиції і висновки на розгляд ради;
-    попередньо розглядає питання щодо розподілу переданих коштів у вигляді дотацій, субвенцій, відповідно до бюджету селищної ради;
-   за пропозицією  голови ради попередньо розглядають кандидатури осіб,   які   пропонуються   для   обрання,   затвердження,   призначення   або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань;
-    вносить пропозиції щодо об'єднання на договірних засадах коштів на будівництво,   реконструкції,   ремонт  та  утримання   об'єктів   комунальної власності;
-    вивчає та розглядає інші питання за дорученням ради та голови ради.

  • Постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності і правопорядку.

-    розглядає та вносить пропозиції щодо організаційного забезпечення діяльності депутатів;
-    заслуховує звіти депутатів про роботу у раді, на виборчому окрузі, про виконання  ними  доручень ради  та її органів,  звіти  керівників органів, утворених радою, обраних та призначених;
-    попередньо  розглядає  на засіданні  питання  щодо довгострокового припинення    повноважень    депутата    ради    в    порядку,    встановленому законодавством, вносить питання на розгляд ради;
-    за пропозицією  голови ради  попередньо розглядають  кандидатури осіб,   які   пропонуються   для   обрання,   затвердження,   призначення   або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань;
-    попередньо розглядає питання, щодо об'єднання в асоціації, та інших форм   об'єднань   органів   місцевого   самоврядування,   що   представляють спільні інтереси територіальних громад, а також вихід з них;
-    розглядає   та   вносить   пропозиції  щодо   звернень   про   дотримання законності;
-    вивчає проекти рішень ради нормативно - правового характеру і готує висновки та рекомендації;
-    розглядає    та    вносить    пропозиції   щодо    організації   проведення референдумів та виборів;
-    обговорює на засіданні пропозиції щодо плану роботи ради і виносить їх на затвердження ради;
-    підтримує зв'язки з політичними партіями та об'єднаннями, які діють на території селища;
-    попередньо   розглядає   положення   про   зміст,   опис   та   порядок використання символіки селища, готує висновки і вносить пропозиції на розгляд ради.

  • Постійна комісія з питань розвитку соціальної сфери .

-    розглядає  проекти  програм  розвитку  на  території  селищної радикультури,  спорту,  духовності,  освіти,  медицини  та  соціального  захисту жителів селища Нова Водолага та села Новоселівка, вносить пропозиції з цих питань на засідання ради;
-    розглядає питання роботи спортивних шкіл, добровільних об'єднань, спортивних  секцій  селища та  вносить  пропозиції  щодо  покращення  їх роботи;
-    розглядає питання щодо застосування і підтримки діяльності засобів масової інформації, забезпечує їхню співпрацю з радою;
-    вносить обґрунтовані пропозиції щодо призначенню та звільнення керівників закладів освіти, медицини, соціального захисту культури і спортуселища;
-    розглядає проекти програм по соціальному захисту учасників війни, воїнів - інтернаціоналістів, чорнобильців, сімей померлих, вдів, інвалідів, багатодітних та інших категорій громадян, що потребують допомоги;
-    займається     питанням     розгляду     заяв     громадян     селища     та с. Новоселівка по наданню матеріальної допомоги, та вносить пропозиції на виконком та на засідання ради.

  • Постійна комісія з питань житлово - комунального господарства, навколишнього середовища та з земельних питань.

-    попередньо розглядає, в установленому Законом порядку питання, щодо   управління   об'єктами   спільної   власності   територіальних   громад жителів   селища  Нова  Водолага  та  с.   Новоселівка,   що   перебувають   в управлінні   селищної   ради;   розглядає   кандидатури   на   призначення   їх керівників а також питання про їх звільнення і виносить на розгляд ради;
-    попередньо розглядає питання про продаж, передачу в оренду, або підзаставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потребитериторіальної громади і перебувають в управлінні селищної ради, а також придбання таких об'єктів в установленому Законом порядку і вносить свої пропозиції на розгляд ради;
-    розглядає та готує  пропозиції щодо програм  приватизації об'єктів спільної власності громади;
-    попередньо розглядає пропозиції громадян, керівників підприємств, установ щодо прийняття рішень з питань підпорядкованих комісії;
-    попередньо   розглядає   питання   про   визначення   в   установленому порядку    територій,    вибір,    вилучення,    викуп    і    надання    землі    для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;
-    розглядає   та   готує   пропозиції   з   питань   видачі   відповідно   до законодавства   забудовникам   архітектурно   -   планувальних   завдань   та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій, надання дозволу на проведення цих робіт і виносить на розгляд ради;
-    розглядає та погоджує подання про структури та фінансування об'єктів житлово-комунального    господарства,    забезпечення    населення    селища побутовими послугами, послугами зв'язку, торгівельним обслуговуванням.
-    Розглядає питання щодо охорони природного середовища, ліквідації стихійних звалищ, готовить свої висновки та рекомендації з цих питань на розгляд ради.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1. Організація роботи постійних комісій ради покладається на голів комісій. Голови комісій скликають і ведуть засідання комісій, дають доручення членам комісій, представляють комісії у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, а також громадянами, організують роботу по підготовці висновків і рекомендацій комісій та виконанню рішень ради. У разі відсутності голів комісій або неможливості виконувати свої повноваження з інших причин, їх функції здійснюють заступники голів комісій, або секретарі комісій.
2.  Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо
в них беруть участь більше половини загального складу комісій. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішеннями    постійних    комісій    .проводиться    закрите    засідання.    Для здійснення кінозйомок, звукозапису, відео зйомок потрібна згода постійних комісій. На закритому засіданні комісій, крім членів комісії можуть бути
присутніми запрошені на засідання особи.
3.  За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки   і   рекомендації.   Висновки   і   рекомендації   постійних   комісій приймаються, якщо за це подано більшість голосів членів комісії від її загального  складу.   Протоколи  засідань  постійних  комісій  підписуються головою і секретарем комісії.
4.   Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
5.  Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть   створювати   підготовчі   комісії   і   робочі   групи   з   залученням представників громадськості і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох  постійних   комісій  можуть  за   ініціативою   комісій,   а  також  за дорученням   ради,   її   голови,   Секретаря   ради   розглядатися   постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіямина їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних постійних комісій.
6.  Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
7.  Депутати мають право ухвального голосу лише в тій комісії, до якої їх обрано.
8.  Члени постійних комісій зобов'язані:
-    бути присутніми за засіданнях постійних комісій, до складу яких вони входять;
-    брати участь у роботі постійних комісій;
-    дотримуватись порядку на засіданнях постійних комісій;
-    виконувати доручення, визначені рішенням постійної комісії та ради.
9.  Члени постійних комісій мають право:
-    вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належить до відання комісій;
-    брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків і т.д.
Пропозиція   члена   постійної   комісії   на   його   вимогу   повинна   бути проголосована на засіданні постійної комісії.
-    Викласти свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку комісії.
10.    Організаційне,   правове,   інформаційне,   матеріально-технічне забезпечення  діяльності  постійних  комісій  здійснює/виконавчий  апарат  селищної ради.

 Селищний голова                        підпис                                    О.С.ЄСІН

Переглядів: 480
Дата публікації: 18:21 18.06.2017
Селищний голова

Шановні друзі!

Радий вітати вас на офіційному сайті Нововодолазької селищної об’єднаної територіальної громади. Сайт був створений з метою оперативного інформування про життя та здобутки об’єднаної громади. Сповідуючи принципи відкритості та прозорості роботи, сподіваюся, що кожен із вас знайде тут потрібні, корисні й цікаві відомості про наш рідний край.

Запрошую до співпраці інвесторів та підприємців, адже Нововодолазька селищна об’єднана територіальна громада має широкі перспективи для успішного розвитку та процвітання.

З повагою, Олександр Єсін, Нововодолазький селищний голова

Електронні петиції
Виконавчі органи ради
Відділ земельних відносин, комунальної власності, підприємництва, податків і зборів Нововодолазької селищної радиВідділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної радиВідділ економічного розвитку та інвестицій Нововодолазької селищної радиВідділ державного архітектурно-будівельного контролю Нововодолазької селищної радиВідділ освіти Нововодолазької селищної радиТериторіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Нововодолазької селищної радиВідділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної радиВідділ у справах дітей, сім'ї та з питань соціального захисту населення Нововодолазької селищної радиЗагальний відділ Нововодолазької селищної радиСектор взаємодії з правоохоронними органами, з питань цивільного захисту та юридичних питань Нововодолазької селищної радиФінансовий відділ Нововодолазької селищної радиСлужба у справах дітей Нововодолазької селищної радиВідділ бухгалтерського обліку Нововодолазької селищної ради

Центр надання адміністративних послуг Нововодолазької селищної ради

Вісник Нововодолазької громади

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Нововодолазька селищна рада Харківської області >>>