Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

Нововодолазька селищна рада оголошує конкурс на посаду директора Нововодолазького ліцею №3

Оголошення
31.12.2021

Нововодолазька селищна рада оголошує конкурс на посаду директора Нововодолазького ліцею №3 Нововодолазької селищної ради Харківської області з оплатою праці згідно з чинним законодавством.

Адреса закладу освіти: 63202, Харківська область, Нововодолазький район, смт Нова Водолага, вул. Воскресінська, 7

Кандидат має відповідати таким вимогам:

 • бути громадянином України;
 • вільно володіти державною мовою;
 • мати вищу педагогічну освіту на рівні магістра (спеціаліста);
 • мати стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років;
 • мати організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особам, які бажають взяти участь у конкурсі та відповідають вищевказаним вимогам, слід подати:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії за адресою: 63202, Харківська область, смт Нова Водолага, вул. Гагаріна, буд 7 (2 поверх, каб. №14) до 28 січня 2022 року (включно).

При подачі копій документів при собі мати їх оригінали.

Уповноважена особа, начальник відділу освіти Нововодолазької селищної ради Ольга КОЗАЧОК, приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії (30 грудня 2021 року);

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу (31 грудня 2021 року);

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі (до 28 січня 2022 року (включно));

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам (з 31 січня по 04 лютого 2022 року);

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі (з 31 січня по 04 лютого 2022 року);

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти (11 лютого 2022 року);

7) проведення конкурсного відбору (21 лютого 2022 року) за адресою: 63202, Харківська область, смт Нова Водолага, вул. Гагаріна, буд 7;

8) визначення переможця конкурсу (з 22 лютого по 23 лютого 2022 року);

9) оприлюднення результатів конкурсу (23 лютого 2022 року).

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- тестової перевірки знань у письмовій формі на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти. Перелік питань щодо перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти наведений у додатку 1;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання. Зразок ситуаційного завдання наведений у додатку 2;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Особливості проведення конкурсного відбору та критерії оцінювання тестування, вирішення ситуаційного завдання, презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти наведені у додатку 3.

За додатковою інформацією звертатися до начальника відділу освіти Нововодолазької селищної ради Ольги КОЗАЧОК за тел. (05740)-4-20-98 та електронною адресою vodolaga_otg_osvita@ukr.net

Додаток 1

Тестові завдання з перевірки знань на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти

1. Що містить освітня програма?

2 Які форми здобуття освіти є індивідуальними?

3. Що належить до обов'язків засновника закладу освіти?

4. До яких документів та інформації заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності - на веб-сайті засновника)?

5. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти:

6. Хто організовує освітній процес для учнів, що здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою?

 7. Які рівні повної загальної середньої освіти особа має право здобувати в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до її місця проживання?

8. Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?

9.Які заклади освіти можуть визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності?

 10.За якої умови дозволяється залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями?

11.Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)?

12.Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?

13.Хто може бути засновником закладу освіти?

14.Кому засновник або уповноважений ним орган (особа) може делегувати окремі свої повноваження?

15.Хто затверджує статут закладу освіти?

16.Хто укладає строковий трудовий договір з обраним керівником закладу освіти?

17.Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?

18.Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?

19.Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти?

20.Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм?

21.Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?

22. Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?

23. Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?

24. За чиєю ініціативою створюються органи учнівського самоврядування в закладі освіти?

25.Хто має обов’язок захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства?

26. Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними)?

27. На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?

28.Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?

29.З якою метою утворюються інклюзивно-ресурні центри?

30. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?

31. Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти?

32.Який вид освіти передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям? 

33.Яке спрямування профільної середньої освіти передбачає поглиблене вивчення здобувачами освіти окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти?

34.З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта?

35.За кошти якого бюджету забезпечуються підвезенням до закладу освіти та у зворотному напрямку здобувачі загальної середньої освіти, які проживають у сільській місцевості та потребують підвезення?

36.Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років понад 10 років?

37.Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію? 

38.У якому випадку зараховується проходження атестації педагогічним працівником без проведення самої процедури атестації?

39.На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?

40.Який структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти забезпечує проживання та утримання учнів?

41.Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку?

42.Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?

43.Хто приймає рішення про утворення піклувальної ради?

44.За якої умови дозволяється залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями?

45.Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?

46.В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної середньої освіти?

47.Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?

48.З якою періодичністю у плановому порядку проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?

49.Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати громадської акредитації закладу загальної середньої освіти?

50.Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?

51.Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?

52.Хто зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти?

53.Хто є учасниками освітнього процесу ?

54.На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?

55. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?

56.Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?

57.Хто визначає посадові обов’язки працівників закладу загальної середньої освіти?

58. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним?

59.З якою періодичністю скликаються загальні збори трудового колективу закладу загальної середньої освіти?

60.Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників, є:

61.Якими є типові ознаки булінгу (цькування) ?

62.Що вимагається від особи, яка не має досвіду педагогічної діяльності та приймається на посаду педагогічного працівника?

63.Керівник закладу загальної середньої освіти мотивує педагогічних працівників до виконання обов’язків педагога-наставника шляхом : 

64.Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?

65.Яким є розмір доплати педагогічному працівнику за проведення позакласної роботи з учнями?

66.Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти?

67.Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної середньої освіти?

68.За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?

69.У якому розмірі держава забезпечує виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків?

70.На що спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?

71.На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти ?

72.Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти ?

73.Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року?

74.Що визначає індивідуальна програма розвитку?

75.Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої освіти освітньої програми?

76.У якому випадку складається індивідуальний навчальний план учня, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою?

77.Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?

78.В якому випадку оцінювання результатів навчання учня може проводитися достроково?

79.Для чого здійснюється державна підсумкова атестація?

80.Хто приймає рішення про заохочення (відзначення) учня?

81.Якими документами визначаються види та форми заохочення та відзначення учнів у закладі загальної середньої освіти?

82.За чиїм рішенням здійснюється залучення інших осіб, які є непедагогічними працівниками, до участі в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти (для проведення навчальних занять, семінарів тощо)?

83.Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?

84.Якою є гранична наповнюваність класів-комплектів у початковій школі?

85.За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей?

86.Хто розподіляє учнів між класами (групами)?

87.За якої умови в закладі загальної середньої освіти створюється спеціальний клас?

88.Які вимоги встановлено для поділу класу на групи (в державному, комунальному закладі загальної середньої освіти)?

89.Що вважається порушенням академічної доброчесності?

90.Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?

91.Що передбачає «розумне пристосування»?

92.Що означає «якість повної загальної середньої  освіти»?

93.Що означає «якість освітньої діяльності»?

94.Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту закладу загальної середньої освіти у позаплановому порядку?

95.За чиєю ініціативою проводиться громадська акредитація закладу загальної середньої освіти?

96.Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?

97.Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у державних і комунальних закладах освіти ?

98.За якої умови заклади освіти можуть видавати документи про повну загальну середню освіту?

99.Що відбувається за результатами атестації педагогічного працівника?

100.За якої умови заклад загальної середньої освіти може запровадити власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів

Додаток 2                   

Зразок ситуаційного завдання

 До Вас, як до директора закладу загальної середньої освіти, звернулася делегація від батьків другокласників із проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну та ображає дітей, мотивуючи свою вимогу тим, що хвилюються за життя і здоров’я своїх дітей. Батьки поводяться категорично, у разі невиконання їхніх вимог, обіцяють звернутися до відділу освіти, селищної ради.

Батьки учня не бажають переводити сина в інший клас.

Які Ваші дії, як керівника закладу освіти?

Додаток 3

 Особливості проведення конкурсного відбору на посаду директора закладу загальної середньої освіти Нововодолазької селищної ради та критерії оцінювання тестування, вирішення ситуаційного завдання, презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

1. Перевірка знань законодавства України у сфері загальної середньої освіти проходить у формі письмового тестування з вибором однієї правильної відповіді. Завдання включає 25 тестових питань із загального переліку питань.

Варіанти відповідей на тестові питання оприлюдненню не підлягають.

Загальний час для проведення тестування становить 40 хвилин. 

Тестування складається державною мовою.

Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу.

Після закінчення письмового тестування члени конкурсної комісії визначають його результати. Кожне питання тесту передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним, та оцінюється в 0,4 бала.

У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно вирішеним.

Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів конкурсної комісії та кандидатів. У такому разі призначається нова дата тестування та (або) час. Результати розв’язання тестових завдань вноситься до відомості про результати.

2. Професійні компетентності конкурсантів перевіряються письмово шляхом вирішення ситуаційного завдання. На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається 30 хвилин. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою.

Для оцінки професійної компетентності кандидатів використовується десятибальна система За результатами розв’язання ситуаційного завдання виставляються такі бали:

від 8 до 10 балів - кандидатам, які показали глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків на високому рівні;

від 4 до 7 балів - кандидатам, які показали знання, уміння, професійні компетенції в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

до 3 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам.

Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про результати розв’язку ситуаційних завдань. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

3. Публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу проходить за наступним регламентом:

- виступ кандидата – до 20 хв.;

- запитання та обговорення – до 20 хв.

Для оцінки презентації перспективного плану розвитку закладу використовується десятибальна система:

 

Обґрунтування критеріїв

Бали

Презентація демонструє точне розуміння завдання, повністю логічно розкриту тему, її унікальність; розкрито всі напрямки роботи закладу освіти; презентація містить велику кількість оригінальних прийомів, аргументованість основних позицій; доповідач переконливо і повно відповідає на питання

8-10

 

Конкурсантом частково розкрито перспективи розвитку закладу освіти; не всі матеріали презентації мають відношення до теми; частково в роботі наявні авторські знахідки; порушено логіку виступу, наявна неповна система аргументацій; доповідач не на всі питання може знайти переконливі відповіді

4-7

 

Тема презентації не розкрита, не окреслено перспективи розвитку закладу освіти; відсутні аргументи, в презентації використані матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; доповідач не може відповісти на питання.

0-3

 

 

Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії та вноситься до відомостей про результати оцінювання презентації та співбесіди.

4.Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання балів за кожен етап конкурсу, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості за іспит на знання законодавства, вирішення ситуаційного завдання та презентацію перспективного плану. Переможець конкурсу визначається відповідно до підсумкового рейтингу.

 

2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше